Het Warnser toneel speelt: It Hûnehotel “De byljende hûn” (klucht)

  •  24 februari 2018
     20:00 - 22:00

It stik is skreaun troch Peter Damen en oersetten troch Abele Krist.

Wat is it moai as jo sûnder wurk binne, en jo genôch romte ha, jo in bedriuw oan hûs begjinne kinne.Lykas minsken ha hûnen ek  rjocht op in 3 stjerren hotel, dus in gat yn de merke. Alles moat wike om dit hûnehotel  ta in bloeiend bedriuw te krijen. Is in minsk mear of minder as in hûn, wêr stiet de hûn op de maatskiplike ljedder?

Wat is het mooi als je zonder werk zit maar toch de ruimte hebt om een bedrijf aan huis te beginnen. Net als mensen hebben ook honden recht op een 3 sterren hotel, een gat in de markt dus. Alles moet wijken om dit hondenhotel tot een bloeiend bedrijf te maken. Is de mens meer of minder dan een hond, waar staat de hond op de maatschappelijke ladder?

It wurdt spile troch:

Regina de Volder : Lia Bandstra
Jan-Kees de Volder : Harley Burger
Frederique fan Ansem-de Waal : Maaike Bloemendal
Cora Mientsjes : Thea Stornebrink
Martine de Waus : Carla de Vries
Henk : Marcel van Vaals
   
Rezjy : Hinke vd Meer, Jolanda Verhoef
Decor : Tsjebbejetse Dijkstra en Jan Wigle Dijkstra
Kapster : Hennie Boersma
Technyk : Bouwe Dijkstra

Kaarten hjirûnder te bestellen of fia toneelverenigingwarns@outlook.com

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Reacties zijn gesloten.