Toaniel: Pier 21 mei Bijke.

  •  6 oktober 2022
     20:00 - 22:00

Tongersdei 6 oktober komt Pier 21 wer yn de Spylder mei Bijke.

Tegearre wêze en yn allinnich wêze
Hoe’t in hûn 2 minsken bij-inoar bringt.

Toaniel skreaun troch Bouke Oldenhof, regisearre troch Jos Thie en spile troch Joke Tjalsma en Theun Plantinga
It is in start foarstelling, 14 oktober is de première yn de Lawei yn Drachten.
Kaarten binne te bestellen fia de site fan de Spylder: www.despylder.nl en telefoanysk op myn nûmer 06 30193534

Hinke v.d Meer út namme fan de kulturele kommisje fan de Spylder

 

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

Reacties zijn gesloten.